Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego – Mójtapicer.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
MójTapicer.pl. Sklep prowadzi Mójtapicer.pl Marcin Kantorski ul. Kolejowa 19 Łomianki 05-092 
NIP: 5992567042 – zwany dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: biuro@mojtapicer.pl
b. pod numerem telefonu: +48 601 931 901
c. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
mojtapicer.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
chwili.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
3. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z
innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą
którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
7. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
cywilnego ;
10. Regulamin – niniejszy dokument;
11. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy
każdym z prezentowanych produktów;
12. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
17. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych
wymagań technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w
wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17
lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
18. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi
do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
19. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania
lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów
oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Usługi
20. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z
bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
21. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu
rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o
świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym
zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez
Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
22. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego
formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
23. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji.
Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w
szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności
przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o
Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą dodania opinii.
24. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie
mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub
stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są
rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
25. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej
wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr
24 poz. 83).
26. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w
Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi
inaczej.
27. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie
Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
28. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
29. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
30. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
31. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez
Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów
będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże
Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle
potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie
Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta
zostaje Umowa sprzedaży.
32. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez
przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach
wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę
Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego
ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i
płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
33. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez
Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie
w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy
sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
34. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu
Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi
potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje
dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z
podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta,
h. Regulaminu,
i. że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,
j. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.
35. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w
odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę)
wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:
akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz
akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od
Umowy.
36. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,
przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez
Klienta adres.
37. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
38. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest
realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
39. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
40. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o
liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o
wysokości opłat za dostawę Towaru.
41. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt.
VII ppkt. 2.
42. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem rachunek albo fakturę
VAT obejmującą dostarczane Towary.
VII. Ceny i metody płatności
43. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w złotych polskich według wyboru
Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
44. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie
niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i
skompletowaniu Zamówienia);
b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana
niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego
Sprzedawcy);
c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym
przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i
skompletowaniu Zamówienia);
d. płatność elektroniczna poprzez PayU (w tym przypadku realizacja Zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z
systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś
wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
45. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o
terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku
braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
46. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może
odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia
w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
47. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
48. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w
przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
49. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta prześle na adres poczty
elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
50. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
Umowy;
b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
51. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
52. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
53. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
54. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba,
że Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny
sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się on wiązał z żadnym kosztem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta bądź
Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta bądź Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
55. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi bądź
Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
56. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
ponieść ten koszt.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
57. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
58. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na
prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 –
576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia
zostaje wyłączona. Wyłączenie to nie obejmuje jednak Przedsiębiorcy na prawach
Konsumenta.
59. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Konstanty Iwaszkiewicz
PPHU „Ecostar” – Holendry 10, 98-161 Zapolice zwany dalej Sprzedawcą.
60. na adres poczty elektronicznej: biuro@ecostar.com.pl lub przy użyciu formularza
kontaktowego.
61. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany
Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy
dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
62. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
63. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
64. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Mójtapicer.pl Marcin Kantorski ul. Kolejowa 19 Łomianki 05-092 
NIP: 5992567042 na adres poczty elektronicznej:
biuro@mojtapicer.pl l lub przy użyciu formularza kontaktowego.
65. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i opis zaistniałego problemu.
66. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do
jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania
przez Klienta.
XI. Gwarancje
67. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
68. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie
Towaru na stronach internetowych Sklepu.
XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
69. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik
nr 3 do Regulaminu.
XIV. Postanowienia końcowe
70. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu
Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z
nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
71. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
72. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
jest Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądowi
właściwemu zgodnie z właściwymi przepisami.
73. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
74. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany
poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie
zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo
poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres
poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia
ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od
daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku
akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.